Cap de Súnion (Àtica)

Cap de Súnion (Àtica)
Súnion! T'evocaré de lluny amb un crit d'alegria, / tu i el teu sol lleial, rei de la mar i del vent

divendres, 16 de març de 2018

Yeats - Poemes sobre Irlanda lliure


William Butler Yeats (1865-1939)

Poemes sobre Irlanda lliure

To Ireland in the coming times (fragment)

Know, that I would accounted be 
True brother of a company 
That sang, to sweeten Ireland's wrong, 
Ballad and story, rann and song; 
Nor be I any less of them, 
Because the red-rose-bordered hem 
Of her, whose history began 
Before God made the angelic clan, 
Trails all about the written page. 
When Time began to rant and rage 
The measure of her flying feet 
Made Ireland's heart begin to beat; 
And Time bade all his candles flare 
To light a measure here and there; 
And may the thoughts of Ireland brood 
Upon a measured quietude. [...]

While still I may, I write for you 
The love I lived, the dream I knew. 
From our birthday, until we die, 
Is but the winking of an eye; 
And we, our singing and our love, 
What measurer Time has lit above, 
And all benighted things that go 
About my table to and fro, 
Are passing on to where may be, 
In truth's consuming ecstasy, 
No place for love and dream at all; 
For God goes by with white footfall. 
I cast my heart into my rhymes, 
That you, in the dim coming times, 
May know how my heart went with them 
After the red-rose-bordered hem.

A Irlanda en els temps que vindran

Sapigueu que voldria que em comptessin
entre els germans de debò d’una colla
que cantés, per a endolcir els greuges d’Irlanda,
balades i històries, versos i cants;
i jo no hauria pas de ser menys que ells    
perquè la vora de roses vermelles    
que s’arrossega per tota la pàgina escrita
orla la seva història, que va començar
ja abans que Déu creés el clan dels àngels.
Quan el Temps va començar a cridar enfurit,
la mesura del seu peu alat
va fer que el cor d’Irlanda comencés a bategar;
i el Temps va fer que totes les espelmes s’encenguessin
per fer claror a una mesura aquí i allí:
i que els pensaments d’Irlanda es poguessin covar
en una mesurada quietud. […]

Mentre encara puc, escric per a tu
l’amor viscut, el somni conegut.
Entre que naixem i que morim
no hi ha més que el parpelleig d’un ull;
i nosaltres, els nostres cants, el nostre amor,
allò que el Temps mesurador il·lumina des de dalt,
i totes les coses beneïdes que van
d’ací d’allà damunt la meva taula,
van fent via envers allà on, tal volta,
en l’èxtasi devorador de la veritat,
ja no hi ha lloc per a l’amor ni el somni,
car Déu hi passa amb sa petjada blanca.
Poso tot el meu cor en els meus versos,
per tal que tu, en els temps tèrbols que s’atansen,
puguis saber com el meu cor anava amb ells,  
darrere la vora orlada de roses vermelles. 


September 1913

What need you, being come to sense, 
But fumble in a greasy till 
And add the halfpence to the pence 
And prayer to shivering prayer, until 
You have dried the marrow from the bone; 
For men were born to pray and save: 
Romantic Ireland’s dead and gone, 
It’s with O’Leary in the grave.

Yet they were of a different kind, 
The names that stilled your childish play, 
They have gone about the world like wind, 
But little time had they to pray 
For whom the hangman’s rope was spun, 
And what, God help us, could they save? 
Romantic Ireland’s dead and gone, 
It’s with O’Leary in the grave. 

Was it for this the wild geese spread 
The grey wing upon every tide; 
For this that all that blood was shed, 
For this Edward Fitzgerald died, 
And Robert Emmet and Wolfe Tone, 
All that delirium of the brave? 
Romantic Ireland’s dead and gone, 
It’s with O’Leary in the grave. 

Yet could we turn the years again, 
And call those exiles as they were
In all their loneliness and pain, 
You’d cry, ‘Some woman’s yellow hair 
Has maddened every mother’s son’: 
They weighed so lightly what they gave. 
But let them be, they’re dead and gone, 
They’re with O’Leary in the grave.

Setembre 1913

Què més necessiteu, ara que teniu seny,
sinó furgar dintre el calaix llardós
i als penics afegir mitjos penics
i afegir precs als tremolosos precs
fins que el moll de l’os se us assequi?
Perquè heu nascut per resar i estalviar:
la Irlanda romàntica ja s’ha mort,
ara és a la tomba amb O’Leary.   

En canvi, eren de mena ben diferent
els noms que us paraven els jocs infantils;
se’n van anar d’aquest món com el vent,
però van tenir poc temps per resar
quan la corda del botxí giravoltava.
I valga’ns Déu, què podien estalviar?
La Irlanda romàntica ja s’ha mort,
ara és a la tomba amb O’Leary.   

Fou per això que els ànecs salvatges obrien
les ales grises damunt de les onades?
Fou per això, que es va vessar tanta sang?  
Per això va morir Edward Fitzgerald
i Robert Emmet i Wolfe Tone,
i tot aquell anhel de gent valenta?
La Irlanda romàntica ja s’ha mort,
ara és a la tomba amb O’Leary.   

Tanmateix, si poguéssim fer anar el temps enrere,
i cridar aquells exiliats tal com estaven,
amb tota la seva solitud i dolor,
cridaríeu: «El cabell ros d’alguna dona
ha fet embogir tots els fills de mare»:
ells preaven tan poc allò que us van donar.
Però deixem-ho estar: ells no hi són, ja són morts,
 són a la tomba amb O’Leary.

  
On being asked for a War Poem

I think it better that in times like these
A poet's mouth be silent, for in truth
We have no gift to set a statesman right;
He has had enough of meddling who can please
A young girl in the indolence of her youth,
Or an old man upon a winter’s night.

En demanar-li un poema de guerra

Em sembla que és millor, en temps com aquests,
que la veu del poeta estigui muda, 
car  certament no podem oferir
res a un home d’estat; ja en té prou, de manefles 
que poden plaure a una noia indolent
o a un home vell en una nit d’hivern.


An Irish airman foresees his death

I  know that I shall meet my fate 
Somewhere among the clouds above; 
Those that I fight I do not hate, 
Those that I guard I do not love; 
My country is Kiltartan Cross, 
My countrymen Kiltartan’s poor, 
No likely end could bring them loss 
Or leave them happier than before. 
Nor law, nor duty bade me fight, 
Nor public men, nor cheering crowds, 
A lonely impulse of delight 
Drove to this tumult in the clouds; 
I balanced all, brought all to mind, 
The years to come seemed waste of breath, 
A waste of breath the years behind 
In balance with this life, this death.

Un aviador irlandès preveu la seva mort

Sé que hauré de trobar el meu destí
en algun lloc, a dalt, enmig dels núvols;
aquells contra els qui lluito, no els odio,
aquells a qui defenso, no els estimo.
El meu país és a Kiltartan Cross,
els meus paisans, els pobres de Kiltartan.
Cap possible final no els farà perdre
ni els farà més feliços que abans.
Cap llei, cap deure m’ha ordenat que lluiti,
cap home públic ni la gent que anima; 
un solitari impuls de voluntat
m’ha dut aquí, en aquest combat als núvols.
Ho vaig sospesar tot, i meditar: 
els anys futurs no valdrien la pena
ni la valen tampoc els anys viscuts.
Balanç d’aquesta vida, aquesta mort.

On a political prisoner

She that but little patience knew, 
From childhood on, had now so much 
A grey gull lost its fear and flew 
Down to her cell and there alit, 
And there endured her fingers' touch 
And from her fingers ate its bit. 

Did she in touching that lone wing 
Recall the years before her mind 
Became a bitter, an abstract thing, 
Her thought some popular enmity: 
Blind and leader of the blind 
Drinking the foul ditch where they lie? 

When long ago I saw her ride 
Under Ben Bulben to the meet, 
The beauty of her country-side 
With all youth's lonely wildness stirred, 
She seemed to have grown clean and sweet 
Like any rock-bred, sea-borne bird: 

Sea-borne, or balanced in the air 
When first it sprang out of the nest 
Upon some lofty rock to stare 
Upon the cloudy canopy, 
While under its storm-beaten breast 
Cried out the hollows of the sea.

Sobre una presonera política

Ella que tenia tan poca paciència
des de la infantesa, ara en tenia tanta,
que una gavina grisa va perdre la por i va volar
avall, cap a la seva cel·la, i hi va entrar,
i va aguantar el contacte dels seus dits 
i dels dits en va menjar unes engrunes.  

Quan ella va tocar aquella ala solitària,
¿va recordar aquells anys, abans que la seva ment
esdevingués una cosa armarga i abstracta,
i el seu pensament un enemic públic?
Cega i guiant els cecs,
bevent en el fètid fossat on ells jeien? 

Quan fa molt temps la vaig veure marxant  
sota Ben Bulben cap a la manifestació,
la bellesa del seu país es va revoltar
amb tota la fúria solitària del jovent.
Semblava que havia crescut neta i dolça,
com un ocell roquer transportat des del mar:

portat pel mar o balancejant-se a l'aire
el primer cop que va sortir del niu,
sobre un penyal elevat per mirar
sobre un mantell de núvols,
mentre a sota del seu pit, batut per l’oratge,
ploraven els avencs del mar.

                             * * *


1/ Yeats va publicar el poema “A Irlanda en els temps que vindran” el 1893, als 28 anys, dins el recull ‘The Rose’. Hi diu que vol ser comptat entre els poetes que defensen la llibertat d’Irlanda, malgrat que els seus primers poemes eren d’un romanticisme tòpic (“la vora orlada de roses vermelles”). Així, considerant que la vida és breu, vol dedicar-se a cantar la seva pàtria, ja que creia que el suport poètic a la causa nacionalista era tan important com la revolta física. Yeats va ser, en efecte, el gran poeta de la independència d’Irlanda als anys 20 del segle passat, però també va mantenir un esperit crític amb els excessos que en aquells “temps tèrbols” sens dubte es van cometre.


2/ El poema “Setembre 1913” fa referència als vells lluitadors per la independència d’Irlanda, que van ser reprimits en les revoltes de 1798, de 1805 i de 1848. John O’Leary (1830-1907) havia pres part als 18 anys en la revolta de Tipperary el 1848, i era un líder del moviment Fenià; el 1865 va ser acusat d’alta traïció i condemnat a vint anys de presó. En va complir cinc en un penal anglès; després el van posar en llibertat i es va exiliar. Va tornar a Irlanda el 1885 i va continuar liderant activitats separatistes. Era germà de la poetessa Ellen O’Leary (1831-1889). Edward Fitzgerald va ser un líder de la revolta de 1798, durant la repressió de la qual va ser mort. En el mateix alçament, Wolde Tone va intentar fugir a França, però va ser arrestat abans de salpar; condemnat a mort, es va suïcidar la nit abans de ser executat. Pel que fa a Robert Emmet, va ser condemnat a la forca arran d’un altre aixecament a Dublín el 1805. El 1912, el govern britànic oferia als nacionalistes irlandesos una certa autonomia (“The Bill”, després la “Home Rule”) que els permetria constituir un Parlament irlandès amb competències sobre sanitat i educació, però no pas sobre fiscalitat, comerç ni seguretat. Tanmateix, la majoria unionista de l’Ulster s’hi oposava, fins i tot amb violència, i els separatistes irlandesos volien molt més que això. Yeats, en aquest poema que em recorda una mica el “No era això, companys” de Llach, es lamenta de la poca ambició dels líders autonomistes que acceptaven aquella solució, en contraposició als sacrificis dels que havien donar la vida per la independència de la seva pàtria. Un poema que, mutatis mutandis, em fa pensar també en dos poemes d’en Rossend Sellarés, ‘On sou’ i ‘Que els vells estels ens il·luminin’. Com és sabut, el Parlament britànic no va aprovar la “Home Rule” fins al 1914, i encara no va entrar en vigor a causa de la Primera Guerra Mundial; el 1916 va esclatar la sagnant revolta del Diumenge de Pasqua.3/ El febrer de 1915, Henry James va demanar a Yeats que escrivís un poema sobre la guerra; ell va escriure aquests versos irònics, on exposa que la funció de la poesia no és aconsellar els polítics, sinó agradar a les noies i a la gent gran (és a dir, els temes de la lírica tradicional). Jo sempre he cregut que James no li demanava pas que aconsellés els polítics, sinó que expressés la seva opinió sobre la guerra, però l’home ho va enfilar per aquí. De fet, Yeats, molt implicat aleshores en la independència d’Irlanda, era molt crític amb tots els polítics europeus, inclosos els britànics. Aquest poemet el va publicar el 1916, dient que no havia escrit ni escriuria res sobre la guerra; no va ser ben bé així, ja que va escriure el conegut poema “Un aviador irlandès preveu la seva mort”, que he transcrit tot seguit, i altres, publicats el 1919, al recull ‘The Wild Swans at Coole’, on va incloure també aquest.


4/ El poema sobre l’aviador que preveu la seva mort va ser escrit el 1918 i publicat al recull ‘The Wild Swans at Coole’ (Els cignes salvatges de Coole, 1919). L’aviador de qui parla el poeta era el seu amic Robert Gregory (1881-1918), que ara ha fet cent anys va morir a Itàlia en un combat aeri, víctima, pel que sembla, del “foc amic” d’un avió italià aliat; oficialment, va ser un “accident aeri”.  El poema reflecteix la contradicció dels irlandesos que, alhora que al seu país lluitaven contra Anglaterra per independitzar-se’n, van combatre a les files de l’exèrcit britànic contra els enemics del Regne Unit; a la gent pobra del seu poble, la guerra els és aliena i el resultat els és indiferent. He traduït “delight” (delit, plaer) per “voluntat”: l’aviador que preveu la mort, ningú l’ha obligat a allistar-se, ho ha fet perquè ha volgut, per gust. Hi ha qui ha cregut veure en els últims versos una esperança en una altra vida, després de la mort, millor que la terrenal; però jo no ho sé llegir enlloc. Sí que hi ha un desencís de la intranscendència de la vida viscuda fins ara i un dubte raonable sobre el futur que esperava a la gent; com es pot veure, un escrit ben diferent dels himnes o cants patriòtics d’altres poetes. 


5/ En el poema “sobre una presonera política”, Yeats parla de Constance Markievicz , nascuda Gore-Booth (1868-1927), activista del Sinn Féin i líder de les “filles d’Irlanda”, grup revolucionari feminista que va participar activament en el tràgic Aixecament de Pasqua (Easter Rising) de 1916. Detinguda, la van tancar a la presó de Kilmainham, amb 70 dones més; per la seva actitud rebel, va ser confinada tota sola en una cel·la de càstig. El juliol de 1916, el govern britànic la condemnà a mort, pena que li fou commutada per la de cadena perpètua “només en consideració al seu sexe”; ella va demanar als seus captors que l’afusellessin. Després de passar per dues altres presons, un any després va ser alliberada arran d’una amnistia general promulgada el 1917 pel govern de Londres. El 1918 va tornar a ser detinguda; des de la presó, el desembre d’aquell any es va presentar a les eleccions al parlament britànic, i va guanyar l’escó, tot i que no s’hi va poder presentar. El 1919 es constituïa el parlament provisional irlandès, del qual va formar part, com també del primer govern republicà, del qual va ser nomenada ministra de Treball.  Ben Bulben és el nom d’un penya-segat de la serralada de Dartry, al comtat de Sligo, on Constance i la seva germana Eva, que després seria militant sufragista i socialista, van viure de joves i on van conèixer Yeats, que també s’hi estava.

En català hi ha diverses versions de poemes de Yeats; destaquen les de Marià Manent i Marià Villangómez. El 2015 va aparèixer l’antologia més extensa: ‘Irlanda indòmita’, 150 poemes, versionats per Josep M. Jaumà. Aquestes meves versions, lliures i maldestres, no volen ni poden fer ombra a tan il·lustres traductors.

Imatges:  1/ Yeats, dibuix de John Single Sargent (1908). Wikimedia Commons.

2/ Vinyeta satírica de 1888, en què, imitant un baix relleu romà, s’hi dibuixa el líder nacionalista Charles S. Parnell enfrontant-se com a gladiador a un unionista britànic de nom Walters, que no he aconseguit identificar, en presència de tres jutges: Bay, Smith i Hannen, flanquejats per les al·legories d’Erin (Irlanda) i Britannia (Gran Bretanya). De Wikimedia Commons.

3/ Vinyeta satírica. Polítics britànics demanen a Henry Campbell-Bannerman, primer ministre del Regne Unit, per què està fumant aquest cigar (l’estatut d’autonomia d’Irlanda) que fa una pudor insuportable; ell respon: “No hi puc fer res; Redmond diu que me l’he de fumar!”. John Edward Redmond era un polític irlandès, moderat, parlamentari a Westminster, que va negociar l’autonomia amb Campbell (London School of Economics; Wikimedia Commons).

4/ Vinyeta satírica de J.M.Staniforth (1899). Hi veiem el polític irlandès John Edward Redmond, caracteritzat com un ruc que vol ensorrar a guitzes el mur dels opositors britànics a l’autonomia; i el polític liberal anglès Henry Campbell li aconsella: “Espera’t que caigui tot sol, que tu no tens cap possibilitat d’enderrocar-lo” (Wikimedia Commons).

5/ Un avió britànic de 1914 (Wikimedia Commons).

6/ Constance Gore-Booth (Mankievitz), dibuix de W. B. Yeats (Wikimedia Commons).

Llibertat per a tots els presos polítics, i que puguin tornar lliures tots els exiliats. Contra les retallades de drets socials, polítics i nacionals, i en defensa de la llengua, l'escola i la cultura catalanes, i de la llibertat d'expressió i de tots els drets humans, i per la convivència dels pobles en pau.divendres, 9 de març de 2018

Verdi - Don Carlo


Achille de Lauzières - Angelo Zanardini / Giuseppe Verdi

Don Carlo

O Signor, di Fiandra arrivo

RODRIGO: O Signor, di Fiandra arrivo,
quel paese un dì s’i bel;
d’ogni luce or fatto privo
ispira orror, par muto avel!
L’orfanel che non ha loco
per le vie piangendo va;
tutto struggon ferro e foco,
bandita è la pietà!
La riviera che rosseggia
scorrer sangue al guardo par;
della madre il grido echeggia
pei figliuoli che spirar.
Ah!, sia benedetto Iddio,
che narrar lascia a me
questa cruda agonia,
perchè sia nota al Re.

FILIPPO II: Col sangue sol potei
la pace aver del mondo;
il brando mio calcò
l’orgoglio ai novator’,
che illudono le genti
coi sogni mentitor’!
La morte in questa man
ha un avvenir fecondo.

RODRIGO: Che! Voi pensate, seminando morte
piantar per gli anni eterni?

FILIPPO II: Volgi un guardo alle Spagne!
L’artigian cittadin,
la plebe alle campagne,
a Dio fedel e al Re
un lamento non ha!
La pace istessa io dono
alle mie Fiandre!

RODRIGO: Orrenda, orrenda pace!
La pace è dei sepolcri!
O Re! Non abbia mai
di voi l’istoria a dir:
Ei fu Neron!
Quest’è la pace che voi date al mondo?
Desta tal don terror, orror profondo!
È un carnefice il prete,
un bandito ogni armier!
Il popol geme e si spegne tacendo,
è il vostro imper
deserto, immenso, orrendo,
s’ode ognun a Filippo maledir, sì, maledir!
Come un Dio redentor,
l’orbe inter rinnovate,
v’ergete a vol sublime,
sovra d’ogni’altro Re!
Per voi si allieti il mondo!
Date la libertà!  [...]

[Acte II, segona part, escena 6]

Oh, senyor, arribo de Flandes

RODRIGO: Oh, senyor, arribo de Flandes, 
aquell país que un jorn fou tan bonic;
avui, privat de tota claror, inspira
terror, sembla una tomba muda! 
L’orfenet que no té casa
pels camins va errant plorant;
ferro i flames tot ho arrasen:
ha estat proscrita la pietat!
L’aigua del riu, vermellosa 
a la vista, sembla portar sang;
de la mare el crit ressona
pels seus fills que han expirat.
Ah, beneït sigui Déu,
que m’ha permès explicar
aquesta cruel agonia
perquè la conegui el rei.

FELIP II: Tan sols amb sang he pogut
imposar la pau al món;
la meva espasa ha esclafat
l’orgull dels innovadors
que il·lusionen la gent
amb somnis enganyadors! 
La mort, en aquesta mà,
hi troba un futur fecund.

RODRIGO: Com? Penseu, tot sembrant mort,
plantar per l’eternitat?

FELIP II: Dona un cop d’ull a Espanya:
l’artesà de la ciutat 
i el pagès de la muntanya, 
fidels a Déu i al seu rei,
de res no es poden queixar!
La mateixa pau ofreno
als meus dominis de Flandes!

RODRIGO: Horrible, horrible pau!
És la pau dels sepulcres!
Oh rei, que no pugui la història
dir mai de vós: va ser un Neró!
És aquesta, la pau que oferiu al món?
El vostre do provoca un terror profund!
El sacerdot és un botxí,
cada guerrer, un bandit!
El poble gemega i s’apaga
callant, i en el vostre imperi
desert, immens, horrible, se sent
a tothom maleir Felip, sí, maleir-vos!
Com un Déu redentor,
renoveu el món sencer,
alceu-vos amb vol sublim
per damunt dels altres reis!
Que per vós el món s’alegri:
doneu-li la llibertat!

[Acte II, segona part, escena 6]Sire, no, l’ora estrema

I DEPUTATI: Sire, Sire, no, l'ora estrema
ancora non suonò
per i Fiamminghi in duol.
Tutt’ un popolo t'implora,
fa che in pianto così
sempre non gema.
Se pietoso il tuo core
la clemenza e la pace
chiedea nel tempio,
pietà di noi ti prenda,
e salva il nostro suol,
O Re, che avesti il tuo poter da Dio.

FILIPPO: A Dio voi fuste infidi,
infidi al vostro Re,
Sono ¡ Fiamminghi a me ribelli:
guardie, vadan lontan da me. […]

I FRATI: Ah, son costor infidi,
in Dio non han la fe'.
Vedete in lor, sol dei ribelli!
Tutto il rigor, mertan del Re!

DON CARLO, ELISABETTA, RODRIGO,
I FIAMMINGHI, E TUTTO IL POPOLO:
Su di lor stenda il Re la sua mano sovrana,
trovi pietà, signor, il Fiammingo nel duol:
nel suo martir, presso a morir,
ei manda già l'estremo suo sospir.

[Acte III, segona part, escena 4]

Senyor, no, l’hora extrema

ELS DIPUTATS: Senyor, no, l'hora extrema
encara no ha sonat
per als flamencs que pateixen.
Tot un poble t'implora,
fes que mai més no plori així.
Si, pietós, el teu cor
la clemència i la pau buscava al temple,
tingues pietat de nosaltres  
i salva la nostra terra,
o rei, tu que de Déu has rebut el poder.

FELIP II: A Déu heu estat infidels,  
i infidels al vostre rei.
Els flamencs són rebels a mi:  
guàrdies, que se’n vagin lluny de mi. […]

ELS FRARES: Ah, aquests són infidels,  
no tenen fe en Déu!  
En ells, mireu tan sols uns rebels!  
Mereixen tot el rigor del rei!

DON CARLO, ELISABET, RODRIGO,
ELS FLAMENCS I TOT EL POBLE:
Sobre ells estengui el rei 
la seva mà sobirana.
Que trobin pietat, senyor,
els flamencs en llur dolor.
Pietat, senyor, en llur martiri: 
estan a prop de morir,
i ens envien ja llur darrer sospir.

[Acte III, segona part, escena 4]

  
Fa dos dies vam poder veure, al teatre Kursaal de Manresa, una magnífica posada en escena d’aquesta òpera verdiana, a càrrec dels Amics de l’Òpera de Sabadell, sota la direcció musical de Daniel Gil de Tejada, amb un muntatge molt treballat i uns intèrprets i cors excel·lents.

L’òpera, de cinc actes, va ser estrenada a París el 1866; el llibret original, en francès, el va començar Joseph Méry i, havent mort aquest, el va acabar Camille du Locle. Més tard, Achille de Lauzières i Angelo Zanardini van traduir el text, amb modificacions que el milloraven, a l’italià. Actualment se sol representar en quatre actes, suprimint el primer, que és com un llarg pròleg; tot i així, l’obra és llarga i complexa.

A l’escena que he triat de l’acte II, el marquès Rodrigo de Posa intenta intercedir, infructuosament, davant el rei, exposant la cruel situació en què es troba el poble de Flandes i implorant llibertat, que li és denegada. A l’escena de l’acte III hi ha un acte de fe de la Inquisició, en què diversos condemnats (per heretgia, però el text deixa entreveure clarament que són rebels flamencs protestants) són cremats davant la Cort. Don Carlo s’hi presenta amb sis diputats flamencs, que també demanen al rei clemència per als reus i pau per a llur poble. Don Carlo, Elisabet, Rodrigo i tot el poble es sumen a la petició, però el rei —secundat pels frares inquisidors, que li fan costat— s’hi nega en rodó. No és el lloc de discutir els valors musicals d’aquesta òpera, ni les llibertats que els llibretistes romàntics es van prendre amb la història real (adaptant el drama de Schiller que també tractava la història amb criteris prou laxos). A l’òpera, Don Carlo (Carles d’Àustria, fill primogènit de Felip II i de la seva primera esposa), representa que està enamorat d’Elisabet de Valois, però ella s’ha hagut de casar amb el rei Felip II i, per tant, de nòvia de Don Carlo ha passat a ser la seva madrastra i reina.  D’altra banda, el príncep pateix la gelosia de la inquietant princesa d’Èboli. Però tant o més que aquests amors impossibles, al públic li va impactar l’aferrissat discurs que el monarca fa, en les dues escenes que he seleccionat, justificant la seva política repressiva sobre Flandes, d’acord amb les cruels admonicions d’un altre personatge encara més sinistre, el Gran Inquisidor. Són coses que passaven fa cinc-cents anys…

Històricament, sembla que Carles, hereu de la corona imperial, no va pas ser un model de virtuts, però sí que havia manifestat simpaties pels rebels flamencs i holandesos. Per la raó que fos, Felip II el va fer empresonar fins a la mort, i va fer desaparèixer dels arxius reial de Simancas tota la documentació relativa al cas. Per tot plegat, la vox populi va sospitar que el príncep havia estat assassinat per ordre del monarca (sort que, a l’òpera, el fantasma de Carles V s’apareix a temps per salvar-lo).


L’obra de Schiller, publicada el 1787, no pretenia pas ser un drama històric —hi ha força anacronismes i no pocs invents—, sinó una defensa de la llibertat enfront de l’absolutisme i un atac al catolicisme intransigent que Felip II va imposar a tots els seus dominis, reprimint durament, amb l’ajut de la Inquisició, el protestantisme que havia arrelat a Flandes ja en temps de Carles V.

El 1565, Felip II va prohibir la llibertat de cultes a Flandes. L’any següent, la noblesa flamenca va presentar a la governadora, Margarita de Parma, germana del rei, la petició formal d’abolir la Inquisició i restaurar la llibertat religiosa. La negativa reial va provocar una insurrecció popular, i Felip II va enviar el Duc d’Alba a reprimir els avalots. La repressió va ser duríssima: tribunals especials, condemnes de mort, confiscacions de béns, decapitacions públiques… El 1568 va esclatar la guerra, liderada per Guillem d’Orange, i que aviat va tenir com a objectiu la independència de les “províncies unides”. La guerra va durar 80 anys, amb personatges com Lluís de Requesens, Juan de Austria o Alejandro Farnesio comanant els “Tercios de Flandes”, i va acabar el 1648 amb el Tractat de Münster  que reconeixia la independència dels Països Baixos.


Imatges: 

a/ Giovanni Boldini: Retrat de Giuseppe Verdi. Pastel sobre cartó (1886). Galleria Nazionale Moderna e Contemporanea, Roma. 

b/ Alonso  Sánchez Coello, ‘Retrato del príncipe Don Carlos de Àustria’, oli sobre tela (1564). Kunsthistorisches Museum, Viena. 

c/ Antonis Mor: ‘Felipe II en la jornada de San Quintín’. Oli sobre tela (1560), El Escorial.

d/ Juan Pantoja de la Cruz: ‘La Reina Isabel de Valois’. Oli sobre tela (1605). Museo del Prado, Madrid.

e/ Autor desconegut (atribuït a Sánchez Coello): ‘Retrat de la Princesa de Éboli’.


Llibertat per a tots els presos polítics, i que puguin tornar lliures tots els exiliats. Contra les retallades de drets socials, polítics i nacionals, i en defensa de la llengua, l'escola i la cultura catalanes, i de la llibertat d'expressió i de tots els drets humans, i per la convivència dels pobles en pau.

dimarts, 27 de febrer de 2018

Rimbaud - Les mains de Jeanne-Marie


Arthur Rimbaud
Les Mains de Jeanne-Marie

Jeanne-Marie a des mains fortes,
Mains sombres que l'été tanna,
Mains pâles comme des mains mortes.
— Sont-ce des mains de Juana ?

Ont-elles pris les crèmes brunes
Sur les mares des voluptés ?
Ont-elles trempé dans les lunes
Aux étangs de sérénités ?

Ont-elles bu des cieux barbares,
Calmes sur les genoux charmants ?
Ont-elles roulé des cigares
Ou trafiqué des diamants ?

Sur les pieds ardents des Madones
Ont-elles fané des fleurs d'or ?
C'est le sang noir des belladones
Qui dans leur paume éclate et dort.

Mains chasseresses des diptères
Dont bombinent les bleuisons
Aurorales, vers les nectaires ?
Mains décanteuses de poisons ?

Oh ! quel Rêve les a saisies
Dans les pandiculations ?
Un rêve inouï des Asies,
Des Khenghavars ou des Sions ?

— Ces mains n'ont pas vendu d'oranges,
Ni bruni sur les pieds des dieux :
Ces mains n'ont pas lavé les langes
Des lourds petits enfants sans yeux.

Ce ne sont pas mains de cousine
Ni d'ouvrières aux gros fronts
Que brûle, aux bois puant l'usine,
Un soleil ivre de goudrons.

Ce sont des ployeuses d'échines,
Des mains qui ne font jamais mal,
Plus fatales que des machines,
Plus fortes que tout un cheval !

Remuant comme des fournaises,
Et secouant tous ses frissons,
Leur chair chante des Marseillaises
Et jamais les Eleisons !

Ça serrerait vos cous, ô femmes
Mauvaises, ça broierait vos mains,
Femmes nobles, vos mains infâmes
Pleines de blancs et de carmins.

L'éclat de ces mains amoureuses
Tourne le crâne des brebis !
Dans leurs phalanges savoureuses
Le grand soleil met un rubis !

Une tache de populace
Les brunit comme un sein d'hier ;
Le dos de ces Mains est la place
Qu'en baisa tout Révolté fier !

Elles ont pâli, merveilleuses,
Au grand soleil d'amour chargé,
Sur le bronze des mitrailleuses
À travers Paris insurgé !

Ah ! quelquefois, ô Mains sacrées,
À vos poings, Mains où tremblent nos
Lèvres jamais désenivrées,
Crie une chaîne aux clairs anneaux !

Et c'est un soubresaut étrange
Dans nos êtres, quand, quelquefois,
On veut vous déhâler, Mains d'ange,
En vous faisant saigner les doigts !


Les mans de Joana Maria

Joana Maria té les mans fortes,
mans brunes, colrades pel sol.
Mans pàl·lides, com de mortes.
—Que són com les mans de Juana? 

Que s’han posat pomades brunes
en mars de voluptuositat?
S’han temperat al clar de lluna
en estanys de serenitat?

Que han begut de cels bàrbars,
tranquil·les, sobre genolls galants?
Que han cargolat cigarretes
o traficat amb diamants?

Sota els peus ardents de les Verges,
que han fet que es marcissin flors d’or?
És la sang negra de la belladona,
que als seus palmells esclata i dorm.

Mans caçadores de dípters
que botzinen llur blavor   
a l’alba, cap als nectaris?
Mans que destil·len verins?

Oh, quin somni les ha empès 
a fer pendiculacions?
Un somni inaudit de les Àsies,
dels Kangavars o les Sions?

—Aquestes mans no han venut taronges,
ni emmorenit als peus dels déus:
aquestes mans no han rentat els bolquers
de pesants criatures sense ulls.

No són pas mans de cosidores
ni d’obreres d’amples fronts,
cremades en pudor de fàbrica
per un sol embriac de quitrà.

Són blegadores d’espinades,
mans que no han fet mai cap mal,
mans més fatals que les màquines,
més fortes que tot un cavall!

Es belluguen com flamarades
i, sacsejant els seus calfreds,
llur carn canta les Marselleses  
i no pas, mai, Kirieleisons!

Això us trencaria el coll, oh males  
dones, i us trinxaria les mans,
dones nobles, de mans infames
plenes i de carmins i blancs.

L’esclat d’eixes mans amoroses
fa tornar bojos els ramats!
En llurs falanges saboroses
el gran sol hi posa robins!

Una taca de multituds
les ha embrunit com un pit d’ahir;
el dors d’aquestes mans és el lloc
que ha besat tot Revoltat ardit!

Han empal·lidit, meravelloses,
al gran sol carregat d’amor,  
amb el bronze dels canons  
a través del París insurgent!

Ah! Però a vegades, Mans santes,
als vostres punys, mans on tremolen
els nostres llavis sempre embriacs,
hi crida una cadena de clares anelles!

I ens colpeix un estrany esglai  
dintre el nostre ésser, quan, algun cop,
us volen destenyir, Mans d’àngel,
tot fent-vos sagnar els dits!


Versió lliure meva, incapaç de respectar ni el ritme ni la rima de l’original.

Aquest poema de Rimbaud, escrit el 1871, no va ser descobert i publicat fins l’any 1919. És un homenatge a les dones de París que van lluitar en la revolta de la Comuna, el maig de 1871, defensant els carrers i les places (Blanche, Pigalle, Batignoles...). La repressió de l’exèrcit va causar més de 20.000 morts entre els insurgents, afusellats de deu en deu al Mur des Communards al cementiri del Père Lachaise; a més, hi va haver 38.000 empresonats i 7.000 deportats. A aquests els van fer desfilar pels carrers de París, lligats en rengs de quatre, mentre la “gent de bé” (“snobs" i “elegants”) els insultava i escarnia.  
  
—Títol: No se sap si aquesta “Jeanne-Marie” és un personatge real o simplement simbolitza totes les dones revoltades. Hi havia una Anne-Marie que va ser condemnada a mort per haver provocat incendis durant la revolta; la pena li fou commutada.
—v 4: Juana: una aristòcrata espanyola, personatge d’un drama d’Alfred de Musset.
—v 11: possible al·lusió a la ‘Carmen’ de Merimée, cigarrera de Sevilla i contrabandista.
—vv 15-20: al·lusions a la bruixeria o al consum de substàncies al·lucinògenes.
—v 22: “pendiculació” és com un moviment de dansa, estirant els braços enlaire i vinclant el cos enrere; possiblement pensant en danses d’èxtasis o al·lucinacions causades pel consum de belladona.
—v 28: Amb les inquietants “criatures sense ulls” sembla que es refereix a les escultures clàssiques, romàniques i gòtiques tal com les veien al segle XIX (i avui), en què les ninetes dels ulls no eren pintades.
—v 55: “mitrailleuses” no fa referència a metralladores, sinó a les dones, “més fortes que cavalls” que arrossegaven canons.  Imatges (Wikimedia Commons): a) bust de Rimbaud a la plaça de l’estació de Charleville-Mézières; b) Litografia “La barricada de la Place Blanche defensada per dones”, Musée Carnavalet, París; cPierre-Ambroise Richebourg, “vista aèria d’una barricada a París, abril de 1871”, Metropolitan Museum of Art, Nova York; d) Arnaud Durbec, “Construcció d’una barfricada a la Place Blanche, 21 de març de 1871”, Musée Carnavalet, París.


Llibertat per a Jordi Cuixart i Jordi Sánchez i per a Joaquim Forn i Oriol Junqueras, des de fa mesos en presó ignominiosa. I que els exiliats Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Serret i Anna Gabriel puguin tornar aviat a casa.

dimecres, 21 de febrer de 2018

Ovidi - Tristes


Publi Ovidi Nasó (43 aC – 18 dC)
Tristes (fragment)

Missus in hanc venio timide liber exulis urbem:
       da placidam fesso, lector amice, manum;
neve reformida, ne sim tibi forte pudori:
       nullus in hac charta versus amare docet.
haec domini fortuna mei est, ut debeat illam
       infelix nullis dissimulare iocis.
id quoque, quod viridi quondam male lusit in aevo,
       heu nimium sero damnat et odit opus!
inspice quid portem: nihil hic nisi triste videbis,
       carmine temporibus conveniente suis.
clauda quod alterno subsidunt carmina versu,
       vel pedis hoc ratio, vel via longa facit;
quod neque sum cedro flavus nec pumice levis,
       erubui domino cultior esse meo;
littera suffusas quod habet maculosa lituras,
       laesit opus lacrimis ipse poeta suum.
siqua videbuntur casu non dicta Latine,
       in qua scribebat, barbara terra fuit.
dicite, lectores, si non grave, qua sit eundum,
       quasque petam sedes hospes in urbe liber.  [...] 
Di, precor, atque adeo (neque enim mihi turba roganda est)
     Caesar, ades uoto, maxime diue, meo.
Interea, quoniam statio mihi publica clausa est,
     priuato liceat delituisse loco.
Vos quoque, si fas est, confusa pudore repulsae
     sumite plebeiae carmina nostra manus.

[Tristium, liber III, 1: 1-20; 77-82]

 hic ego qvi iaceo tenerorvm lvsor amorvm
      ingenio perii naso poeta meo
at tibi qvi transis ne sit grave qvisqvis amasti
      dicere nasonis molliter ossa cvbent
Hoc satis in titulo est. etenim maiora libelli
      Et diuturna magis sunt monimenta mihi,
Quos ego confido, quamuis nocuere, daturos
      Nomen et auctori tempora longa suo.

[Tristium, liber III, 3: 73-80]


Uidi ego te tali uultu mea fata gementem,
qualem credibile est ore fuisse meo.
Nostra tuas uidi lacrimas super ora cadentes,
tempore quas uno fidaque uerba bibi.
Nunc quoque summotum studio defendis amicum,
et mala uix ulla parte leuanda leuas.
Uiue sine inuidia, mollesque inglorius annos exige,
amicitias et tibi iunge pares,
Nasonisqui tui, quod adhuc non exulat unum,
nomen ama: Scythicus cetera Pontus habet.

[Tristium, liber III, 4: 37-46]

M’han enviat en aquesta ciutat, jo, el llibre d’un exiliat que tremola;
acull, amic lector, amb mà plàcida, aquest viatger fatigat.
No tinguis por que esdevingui jo per a tu una vergonya;
cap vers en aquesta carta no ensenya coses d’amor.
Aquesta és la dissort del meu senyor, que l’infeliç
no pot dissimular amb cap broma.
Fins i tot aquell llibre que el va divertir en la seva tendra edat
ara, ja massa tard, el condemna i l’odia.
Mira què continc: no hi veuràs res que no sigui tristor,
el poema s’adequa al seu temps.
Si el segon vers de cada dístic és coix,
això ho fa el peu, o bé el camí, que és llarg.
No sóc groc com el cedre ni llis de pedra tosca,
enrogeixo d’estar més ben cuidat que el meu senyor.
Hi ha lletres borroses a causa de les taques:
és que el poeta ha espatllat amb llàgrimes la seva obra.
Si algunes frases veus que et semblen poc llatines,  
és que la terra on m’han escrit és estrangera.
Digueu, lectors, si no us sap greu, ¿on haig d’anar,
a quin lloc de la ciutat pot un llibre demanar acollida? [...]
Déus, us ho prego: i sobretot (perquè no he pas de suplicar a la gent)
tu, Cèsar, déu suprem, escolta el meu plany.
Mentrestant, ja que els llocs públics em són vedats,
que em sigui concedit d’acollir-me a una casa privada.
I així mateix vosaltres, les mans del poble, acolliu,
confosos i avergonyits del rebuig, els meus cants.

[Tristes, llibre III, I: 1-20; 77-82]


«Aquí descanso, cantaire joiós de tendres amors,
jo, el poeta Nasó, mort a causa del meu talent.
Caminant, siguis qui siguis, si mai has estimat,
no et requi de dir: Reposin en pau els ossos de Nasó.»
Ja prou com a epitafi: que els meus llibres siguin el meu record
més important i durador; estic segur que, com a autor,  
tot i haver-me fet mal, em donaran renom i llarga vida.

[Tristes, llibre III, 3: 73-80]


Jo t’he vist plorant el meu destí amb una tal sentiment 
que es podria ben creure que fos el meu rostre.
He vist les teves llàgrimes caient sobre la meva cara,
i jo me les bevia alhora amb les teves paraules fidels.
Ara, també, amb afecte defenses l’amic exiliat,
i em fas suaus uns mals que enlloc més no es suavitzen.    
Viu sense enveja, per molts anys feliç allunyat de la glòria,
i uneix-te en amistat a aquells que a tu s’assemblin.
I d’aquest teu Nasó, estima’n el nom, l’única cosa
que no tinc a l’exili; la resta, ho té el mar dels Escites.

[Tristes, llibre III, 4: 37-46]

                                                        * * *


Versions meves lliures; en català hi ha una versió excel·lent de Carme Boyé (Fundació Bernat Metge, Barcelona 1966).

Són tres fragments del llibre tercer de les Tristes, obra escrita —juntament amb les Pòntiques— per Ovidi des del seu exili a Tomis, vora el mar Negre: l’actual Constança de Romania. Hi va ser desterrat per l’emperador Octavi August , sota el pretext d’haver escrit un llibre immoral, l’Ars Amatoria, publicat tanmateix deu anys abans. Va ser un pretext: la causa real no la coneixem (Ovidi només diu que va ser castigat per “un poema i un error”): hom ha especulat molt sobre la naturalesa d’aquell “error”, i es creu que el poeta va ser testimoni involuntari d’algun fet greu, ja fos la infidelitat conjugal d’algun membre de la família imperial, ja fos la conspiració d’algun candidat a la successió en el tron, que malparlés de l’escollit oficial, Tiberi, adoptat per August a instàncies de la seva esposa, la intrigant Lívia (a qui coneixem bé per la sèrie “Jo, Claudi” de Robert Graves, si la recordeu).

He escollit tan sols tres fragments del llibre tercer, però el conjunt de les Tristes i les Pòntiques és un testimoni colpidor. Alguns exegetes han considerat aquests llibres “menors”, inferiors a les Metamorfosis, els Fastos o l’Art Amatòria, però en aquestes obres d’exili s’hi expressa un sentiment real, personal: la tristesa del poeta per la injustícia que se li ha fet, amanida amb lloances i adulacions a August i Lívia, a qui els suplica en va que li permetin de tornar a la pàtria o, almenys, de residir-hi més a prop. No podem jutjar malament aquestes lloances atesa la seva situació personal: el poeta agraeix a l’emperador no haver-lo fet assassinar, i haver permès a la seva muller i a les seves filles de continuar residint a Roma i conservar llurs propietats. Certament, el càstig podia haver estat pitjor. Però entre línies, sota cada pretesa adulació, hi subjeu un retret amarg per l’arbitrarietat d’una pena imposada sense donar audiència a l’acusat i sense garanties judicials de cap mena. L’emperador era déu, i calia besar-li la mà que t’apunyalava en nom d’una justícia no gens justa. Fa dos mil anys, d’això: Ovidi es va exiliar l’any 8 de la nostra era, i va morir a l’exili, a Tomis, l’any 18, sense que els seus llibres li mereixessin pietat, ni per part d’August ni per part del seu successor, Tiberi.  


En el primer fragment, l’autor fa que parli el mateix llibre que està escrivint, les Tristes; s’hi explica que l’Ars Amatòria, titllat d’immoral, s’havia vist exclòs de les biblioteques públiques de l’Imperi i havia estat la causa de l’exili forçat del seu autor, que ara es veu obligar a censurar-lo i odiar-lo, tot i que en altres poemes defensarà que no hi va escriure res de dolent. El nou llibre explica que tan sols conté tristesa i no parla pas d’afers eròtics; però tem veure’s també rebutjat dels estaments oficials, i demana per tant que les mans de la gent del poble l’acullin i el llegeixin. El manuscrit, diu, té lletres borroses per les llàgrimes que hi ha vessat el poeta; i pel que fa als versos coixos, és —a part d’una captació retòrica de benvolença— una manera de dir que el poema és escrit en dístics elegíacs, que combinen alternadament versos de sis peus amb versos de cinc, els quals, per tant, essent més curts que els altres, semblen coixos.

El segon fragment és el conegut “epitafi” que el poeta s’escriu per a si mateix avançant-se a la seva mort. Ovidi escriu a la seva tercera esposa —de la qual no sabem el nom, i sí només que pertanyia a la família Fàbia—, demanant-li que, quan serà mort, reclami les seves despulles per poder-les enterrar prop de Roma, a la seva pàtria. I li demana que hi posi aquest epitafi. Tot seguit es mostra orgullós de la seva obra poètica, que farà que sigui recordat molts anys després d’haver mort; malgrat que algun dels seus llibres li hagués “fet mal” —és refereix, és clar, a l’Ars Amatòria.

I el tercer fragment va adreçat a un amic innominat —a les Tristes, Ovidi no esmenta els seus amics pel nom, tement de comprometre’ls; més tard, a les Pòntiques, sí que ho farà, ja que devia constatar que això no els perjudicaria. Els erudits creuen que podria tractar-se del jove Carus, preceptor dels fills de Germànic —nebot de Tiberi, germà del futur emperador Claudi i pare del successor d’aquest, Neró— i autor d’una Heracleida que s’ha perdut. Ovidi li agraeix que fos un dels pocs que li va donar suport moral en la seva aflicció, acomiadant-se’n amb plors sincers, i que en l’actualitat defensava a Roma el bon nom de l’amic exiliat. El nom, és a dir el prestigi: l’únic d’ell que ha restat lliure.  Imatges:  a) ‘Ovidi’, monument d’Ettore Ferran a la plaça del Mercat de Constança, Romania, on el poeta va morir;  b) ‘Ovidi’, monument a Sulmona, els Abruços, Itàlia, ciutat natal del poeta; c) J. M. W. Turner, ‘Ovidi desterrat de Roma’, oli sobre tela (1838); d) ‘August de Prima Porta’, marbre d’Octavi August trobat a la vil·la de Lívia a Prima Porta, prop de Roma /(segle I), Museu Vaticà.

Llibertat per a Jordi Cuixart i Jordi Sánchez i per a Joaquim Forn i Oriol Junqueras, des de fa mesos en presó ignominiosa. I que els exiliats Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret puguin tornar aviat a casa. I en defensa de la llengua i la cultura catalanes, i perquè els pobles puguem conviure en pau, justícia i llibertat.